ASCC Logo

Samoan Studies Institute Media Directory

Weaving

ASCC, through its Samoan Studies Institute, ensures the promotion and continuity of Samoan culture, traditions, language and heritage through an inter-disciplinary, comprehensive educational approach that focuses on four majors areas:
(1) Academic
(2) Community and Cultural Extension Programs
(3) Research and Publication
(4) Samoan Language Translation & Intepretation

E tauala atu i lana Ofisa o Aoaoga ma Suesuega Samoa taumafaiga o le Kolisi Tuufaatasi a Amerika Samoa e una'ia ma fa'aauau tu ma aga Samoa, o lana gagana ma lona tofi, ma e fa'atauaina ai se faatulagaga su'ifefiloi taua'oa'oga e fa'apito'augafa i vaega tetele e fa:
(1) A'oa'oga
(2) Polokalama mo Alaalafaga ma Faasoa Faaleaganuu
(3) Suesuega ma Lomiga
(4) Faaliliuga ma Faauigaga o le Gagana Samoa


Edited Video Programs
Unedited Video Footage
Contacts & Pricing